دین داری واقعی یا تصنّعی
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از نعمتهائی که خداوند به انسان ارزانی داشته است نعمت دین است. اسلام آوردن با کلمه شهادتین آغاز می‌شود و مسلمان واقعی بعد از به دست آوردن اسلام...
آدرس اینترنتی